+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Transparència

Empresa | Transparència

Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

Organigrama

Contractes menors

Informació pressupostos anuals

Comptes anuals

(Informe d’Auditoria, Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estats de Canvi en el Patrimoni Net i Memòria).

Convenis