+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Perfil del contractant

Empresa | Perfil del contractant

Instruccions internes de contractació d'EUSAB

Els imports indicats no inclouen l'IVA d'acord amb l'article 101 de la LCSP.

Licitacions d'EUSAB

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual trobaran al perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i la informació essencial sobre cada procediment concret i els termes de presentació.

Per obtenir qualsevol informació contacteu amb:

EUSAB, SAU,

Carrer Ricart, 17, local, 08930, Sant Adria de Besòs.
Telèfons 934620938 i 934620752
Correu electrònic: eusabsau@eusab.net
Web: www.eusab.net

Licitacions

Contractes formalitzats l'any 2021

Contratos formalizados en el año 2018