+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Perfil del contractant

Empresa | Perfil del contractant

Instruccions internes de contractació d'EUSAB

La societat ESTACIONAMENTS URBANS DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS, S.A.U., va aprovar mitjançant acord del seu Consell d’Administració de 21 d’octubre de 2010, les Instruccions Internes de Contractació en aplicació de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (LCSP), que van ser posteriorment adaptades, al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), i la nova llei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic.

Aquí podeu trobar la informació de les licitacions i dels plecs de clàusules administratives particulars de EUSAB. Sent el mitjà de difusió de les licitacions de contractes d’Obres i de Serveis i subministraments.

D’acord amb els articles 1 i 132 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es garanteix els principis de llibertat d’accés a les licitacions de publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors a l’adjudicació de contractes. EUSAB contempla, en aquestes instruccions reguladores de la seva activitat contractual, els procediments de adjudicació, inspirats en les normes d’aquesta llei i diferenciats pels límits comunitaris i el valor estimat dels contractes, tal com expressa el quadre següent:

Tipus Obres Serveis i Subministraments
Contracte Menor
Fins a 40.000,00 €
Fins a 15.000,00 €
Obert Simplificat
Fins a 2.000.000,00€
Fins a 100.000,00€
Obert Simplificat Abreujat
Fins a 80.000,00€
Fins a 35.000,00€
Obert No Harmonitzat
Fins a 5.548.000,00€
Fins a 221.000,00€
Obert Harmonitzat
De valor igual o superior a 5.548.000,00€
De valor igual o superior a 221.000,00€
Restringit No Harmonitzat
Fins a 5.548.000,00€
Fins a 221.000,00€
Restringit Harmonitzat
De valor igual o superior a 5.548.000,00€
De valor igual o superior a 221.000,00€
Amb Negociació No Harmonitzat
Fins a 5.548.000,00€
Fins a 221.000,00€
Amb Negociació Harmonitzat
De valor igual o superior a 5.548.000,00€
De valor igual o superior a 221.000,00€

Els imports indicats no inclouen l'IVA d'acord amb l'article 101 de la LCSP.

Licitacions d'EUSAB

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual trobaran al perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i la informació essencial sobre cada procediment concret i els termes de presentació.

Per obtenir qualsevol informació contacteu amb:

EUSAB, SAU,

Carrer Ricart, 17, local, 08930, Sant Adria de Besòs.
Telèfons 934620938 i 934620752, Fax 934620123.
Correu electrònic: eusabsau@eusab.net
Web: www.eusab.net

Licitacions

Contractes formalitzats l'any 2021

Contratos formalizados en el año 2018